Защита на личните данни

 

МДЦ „МЕДИВА“ ООД  И „МЕДИВА ИППМП – Д-Р ИВА СТАНКОВА“ ЕООД ГАРАНТИРАТ, ЧЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ СА ЗАЩИТЕНИ

в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и на Закона за защита на личните данни.

Като самостоятелни администратори на лични данни МДЦ „МЕДИВА“ ООД   и “МЕДИВА ИППМП – Д-Р ИВА СТАНКОВА” ЕООД  се придържат стриктно към законовите и регулаторни разпоредби, свързани със събиране и обработване на лични данни. Възприемаме като лична отговорност и наше задължение полагането на надлежна грижа при обработката на Вашите лични данни и предприемането на всички възможни мерки за тяхната защита от неправомерни действия.

Защитата на правата и свободите на гражданите е от първостепенно значение за МДЦ „МЕДИВА“ ООД   и “МЕДИВА ИППМП – Д-Р ИВА СТАНКОВА” ЕООД и ние се отнасяме с необходимото уважение към интересите на гражданите.

МДЦ „МЕДИВА“ ООД   и “МЕДИВА ИППМП – Д-Р ИВА СТАНКОВА” ЕООД са самостоятелни администратор на данни, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и носи цялата отговорност и рисковете от евентуално несъответствие с изискванията на ОРЗД, включително носим отговорност за разработване и насърчаване на добри практики в областта на обработване на личните данни в МДЦ „МЕДИВА“ ООД   и “МЕДИВА ИППМП – Д-Р ИВА СТАНКОВА” ЕООД.

Данни за контакт с МДЦ „МЕДИВА“ ООД   и “МЕДИВА ИППМП – Д-Р ИВА СТАНКОВА” ЕООД – самостоятелни администратори на лични данни:

наименование: “МЕДИВА ИППМП – Д-Р ИВА СТАНКОВА” ЕООД
наименование: МДЦ „МЕДИВА“ ООД   и “МЕДИВА ИППМП – Д-Р ИВА СТАНКОВА” ЕООД
седалище, адрес на управление и кореспонденция: адрес - гр. София, ж.к. Люлин, бул. „Джавахарлал Неру” № 33; бл. 668Б
телефон: +359 2 824 47 54; + 359 2 925 00 16
e-mail: mediva@ abv.bg
web site: www.mediva.bg

Данни за контакт с Длъжностно лице по защита на данните на МДЦ „МЕДИВА“ ООД   и “МЕДИВА ИППМП – Д-Р ИВА СТАНКОВА” ЕООД  *:

инж. Красимир Дамянов
телефон: +359 88 860 7827
e-mail: dpo-kdamyanov@abv.bg  

* Телефонът и електронният адрес на Длъжностното лице по защита на личните данни следва да се използва само за въпроси относно обработването на Ваши лични данни от МДЦ „МЕДИВА“ ООД   и “МЕДИВА ИППМП – Д-Р ИВА СТАНКОВА” ЕООД  в качеството им на администратор, както и за упражняване на правата Ви по чл. 13 – 22 от Регламент (ЕС) 2016/679. За всички други въпроси от медицински и друг административен характер, касаещи компетентността на МДЦ „МЕДИВА“ ООД   и “МЕДИВА ИППМП – Д-Р ИВА СТАНКОВА” ЕООД  като лечебни заведения, МОЛЯ, използвайте данните за контакт с лечебното заведение, посочени по горе.

За контакт с компетентния национален надзорен орган по защита на личните данни:

наименование: Комисия за защита на личните данни
седалище, адрес на управление и кореспонденция: гр. София 1592, бул. „проф. Цветан Лазаров” № 2;
телефон: 02 / 91 53 518
e-mail: kzld@cpdp.bg
web site: www.cpdp.bg

„МЕДИВА ИППМП – Д-Р ИВА СТАНКОВА“ ЕООД

Политика за защита на личните данни
Искане от субект на данните за упражняване на правата по чл. 15 –22 на ОРЗД

МДЦ „МЕДИВА“ ООД

Политика за защита на личните данни
Искане от субект на данните за упражняване на правата по чл. 15 –22 на ОРЗД