ДЕНОНОЩЕН МЕДИЦИНСКИ И ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР "МЕДИВА"

Кабинетът по неврология работи от 1997г. За това време той създаде постоянна пациентела, която получава внимание и грижи, компетентност и сигурност в лечението съчетано с висок професионализъм  на нашите специалисти по неврология.

Кабинетът активно взаимодейства  със специалистите ни по: кардиология, ендокринология, очни болести, физиотерапия, рехабилитация и акупунктура, клинична и микробиологична лаборатории, логопед и психолог, с оглед  профилактика и лечение на:

 • неврологичната патология при сърдечно-съдовите заболявания
 • прединсултни и слединсултни сътояния
 • големия кош от диагнози наречен “дископатии”
 • заболявания на периферната нервна система
 • мигрена
 • своевременно и компетентно насочване от невролога за специфични високоспециализирани диагностични дейности: скенер, ядрено-магнитен резонанс, ЕМГ, EEГ, доплер на съдове, рeнтгенови изследвания.

Извършват се профилактични прегледи, диспансеризация и активно наблюдение. Неврологичните заболявания задължително се консултират в секцията по физиотерапия, рехабилитация и кинезитерапия и кабинета по акупунктура и лазертерапия. Този комплексен подход е водещ в работата на кабинета и ние постигаме много добри лечебни резултати от нашите специалисти по неврология. 

 • ЛКК

Пациентите могат да бъдат прегледани и наблюдавани:

 • на свободен прием
 • по линия на здравната каса
 • по линия на доброволни здравно-осигурителни фондове.

Извършват се посещения по домовете.

Д-р Албена АнтимоваД–р Албена Антимова - Специалист по Нервни болести и неврофизиология
Завършва МУ – гр. Плевен през 1993 г.
Придобива специалност  „Нервни болести през 1999 г.
Работи като Невролог – консултант в големи областни болници

По време на трудовия си стаж специализира

 • Електромиография -ЕМГ /2009г./
 • Електроенцефалография – ЕЕГ /2014 г./
 • има сертификат по Транскраниална магнитна стимулация
 • има сертификат по Доплерова сонография  на мозъчни съдове

Участва ежегодно в международни конгреси, конференции и семинари по Нервни болести, Неврофизиология и Епилептология

В МДЦ „Медива” д-р Антимова ще извършва:

 • неврологични прегледи
 • Електромиография - ЕМГ
 • Електроенцефалография – ЕЕГ

Тези изследвания са изключително важни за диагностиката на неврологичните заболявания:

ЕЕГ /електроенцефалография/ - Чрез този метод се установява дали има отклонения в нормалната електрична активност на мозъка. ЕЕГ служи за изследване на различни болести при пациента и тяхното влияние върху него. Най-често става дума за:

 • епилепсия,
 • мозъчни тумори,
 • състояния след травма на главата,
 • възпалителни и съдови заболявания на мозъка,
 • инсулти и други.

ЕМГ /електромиография/ -  служи за диагностициране на всички видове заболявания на мускулната система и периферните нерви.

 • възпалителни процеси /плексити, невралгии/, полиневропатия,
 • посттравматични увреждания,
 • детски паралич,
 • слабост и болки в крайниците,
 • тремор,
 • паркинсон,
 • мускулна атрофия,
 • промени при ендокринни заболявания,
 • диабетна полиневропатия

Член на дружеството по Неврология и Асоциацията по Клинична Електромиография и Евокирани потенциали
Член  на  екипа на дружеството по Невромускулни заболявания
Член на БЛС

Ползва английски и руски езици

Работи:

 • на свободен прием
 • по линия на доброволни здравно-осигурителни фондове

Работно време: по обявен график за месеца на регистратура и на страницата на www.medcare.bg, с предварително записване на час.

 

Д-р Ани ШоповаД–р Ана Шопова - Специалист по Нервни болести

Завършва МУ – гр. София през 2008 г. Придобива специалност - Нервни болести през 2013 г. Защитава дисертация на тема „Генотип-фенотип корелации при миотонични дистрофии тип 1 и тип 2“ и придобива академично звание доктор по медицина през 2014г. Главен асистент към катедра Неврология от 2019 г.  Работи  като  специалист невролог в Клиника по Пароксизмални състояния- отделение по Епилепсия, УМБАЛНП „Св. Наум“, София от 2015г.

Професионална квалификация и опит: специалист невролог с опит в клиничната практика в областта на епилепсията и други пароксизмални състояния, невромускулните заболявания. С научен интерес в областта на неврогенетиката, невропсихология и дементология.

Следдипломни специализации:

 • Неврология: 2009 г. - 2013 г. - УМБАЛ „Александровска“ - София.
 • Обучение и сертификат за „Молекулярно-генетични подходи при диагностициране на невромускулни заболявания“, 2010 г. - 2011 г., Национална генетична лаборатория, Лаборатория по молекулярна патология.
 • Обучение и сертификат в Институт по Миология, Париж, Франция, 2012 г.
 • Обучение за изработване на молекулярна методика Triplet-Repeat PCR (TP- PCR) и Southern Blot анализ за диагностициране на тринуклеотидна експанзия при Миотонична дистрофия; Катедра по неврогенетика, Институт по неврология и генетика, Никозия, Кипър, 2012 г.
 • Електроенцефалография – ЕЕГ, МУ, МБАЛНП „Св. Наум“, София.

Разработва в екип научен проект, към МОН на тема: „Изследване на генотип-фенотип корелациите при когнитивните нарушения на пациенти с невромускулни заболявания“ с продължителност 3 г. - от 2009 г. до 2012 г.

Член е на:
Българско дружество по неврология
Българско дружество по епилепсия
Българско дружество по двигателни нарушения
Български лекарски съюз

Участва ежегодно в международни конгреси, конференции и семинари по Нервни болести и Епилептология. Има  публикации и научни съобщения в български и международни списания.

Ползва: английски и руски.

В МДЦ „Медива” д-р Шопова ще извършва:

 • Основни неврологични прегледи
 • Специализирани консултации като част от ЛКК комисия

Работи:

 • на свободен прием
 • по линия на доброволни здравно-осигурителни фондове
 • с НЗОК

Работно време:
вторник и четвъртък - 15.30 до 19.00 ч.