Българската адаптация на Developmental Profile 3 e рейтингова скала за оценка на развитието на деца от 0 г. до 12 г. и 11 м.

Developmental Profile 3 дава възможност за създаване на цялостен профил на физическото развитие, адаптивно поведение, социално и емоционално развитие, когнитивно развитие и комуникация на детето.

Методът идентифицира както силните страни и сфери на изпреварващо развитие на детето, така и пропуските в усвояването на умения, области на изоставане в развитието и неусвоени умения.

Методиката позволява определяне на потребностите от подходящи интервенции или насочване към специалисти -УНГ специалист, детски психиатър, детски невролог, ортопед, логопед, психолог и др.

Предоставят се конкретни насоки към родителите за практическа работа с техните деца. Методът дава възможност за оценяване на напредъка в развитието на детето.

Тя се администрира под формата на структурирано интервю с родител или като въпросник, който се попълва от родител/родители и/или лицата, които се грижат за детето  в детската ясла, детската градина и училище.

DP-3 е икономичен за администрация и може да бъде попълнен между 20-40 минути, в зависимост от възрастта на детето и избраната форма на администрация.

Рейтинг скалата за оценка на детското развитие Developmental Profile 3 е разработена в съответствие с американския стандарт IDEA (Individuals with Disabilities Education Act) и се използва и за скрининг оценка на нуждите на детето от специално образование.

Специалист "Детски болести" и "Детска неврология" -  Д-р Малина Станчева д.м.